FREEAPP

Applications for Education (FREE)

         
         
         

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

การเขียน ก-ฮ คำควบกล้ำพาเพลิน สนุกกับมาตราแม่ ก กา สนุกกับมาตราแม่ กก สนุกกับมาตราแม่ กง
สนุกกับมาตราแม่ กด สนุกกับมาตราแม่ กน สนุกกับมาตราแม่ กบ สนุกกับมาตราแม่ กม สนุกกับมาตราแม่ เกย
สนุกกับมาตราแม่ เกอว มาตราตัวสะกด....น่าจดจำ ชนิดของคำน่ารู้ สนุกกับภาษาถิ่น คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
         

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โบราณสถานและโบราณวัตถุ ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย อาชีพในฝัน อารยธรรมตะวันออก อารยธรรมตะวันตก
       
พระไตรปิฎก        
         

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

มาบวกเลขกันเถอะ ลบเลขแสนสนุก การคูณและการหาร ห้องเรียนการคูณเศษส่วน โจทย์ปัญหาการคูณหารระคน
       
โจทย์ปัญหาร้อยละ        
         

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

แหล่งน้ำ การทดลองเพาะถั่วเขียว การตอบสนองต่อสิ่งเร้า ผืนดินของเรา ระบบสุริยะ
กลุ่มดาวจักราศี ตัวนำและฉนวนไฟฟ้า การเจริญเติบโตของร่างกาย สารอาหาร ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิต
       
แร่ธาตุและวิตามิน        
         

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

       
Let's Paint        
         

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

     
ร่างกายของเรา/ดูแลร่างกายของเรา  อาหารดีมีประโยชน์      
         

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

     
ช่วยหนูดีเก็บกวาด ดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ของเรา       
         

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

       
    The Englishman Adventure : Farm    
ABC กระต่ายตื่นตูม My Clothes Colors of the World Present Continuous Tense
         
  ตัวเลขและปฏิทิน (จีน) ร่างกายของเรา (จีน) สนุกกับสีสัน (จีน)