ภาระกิจของดีโน่ไดโนเสาร์น้อย

Application นี้ สร้างขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน เกิดการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน และช่วยทบทวนสาระสำคัญของบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และส่งผลให้จดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น โดยออกแบบ Application ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เนื้อหา

  • บทเรียนเกี่ยวกับระเบียบ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตนในครอบครัว
  • พร้อมสอดแทรกความรู้รอบตัวในชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

  • ผู้เรียนเข้าใจถึงการปฏิบัติตนตามระเบียบ หน้าที่ และความรับผิดชอบในครอบครัว

ภาพตัวอย่าง

Privacy Policy for Apps