Good Foods

Application นี้ สร้างขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน เกิดการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน และช่วยทบทวนสาระสำคัญของบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และส่งผลให้จดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น โดยออกแบบ Application ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เนื้อหา

  • บทเรียนเกี่ยวกับการแต่งกายที่เหมาะสมระหว่างประกอบอาหาร
  • อาหารดีที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
  • อาหารหลัก 5 หมู่

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

  • ผู้เรียนเข้าใจถึงความเหมาะของเครื่องแต่งกายระหว่างประกอบอาหาร
  • ผู้เรียนเข้าใจและสามารถเลือกรับประทานอาหารที่ดีที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
  • ผู้เรียนเข้าใจและสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ครบ 5 หมู่

ภาพตัวอย่าง

Privacy Policy for Apps