Kiddy Games

Application นี้ สร้างขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน เกิดการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน และช่วยทบทวนสาระสำคัญของบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และส่งผลให้จดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น โดยออกแบบ Application ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เนื้อหา

  • บทเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์เรื่องสี ผลไม้ อาหาร และเครื่องแต่งกาย ซึ่งเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

  • ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เหมาะสมกับวัยได้อย่างถูกต้อง
  • ผู้เรียนเข้าใจความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เหมาะสมกับวัยและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

ภาพตัวอย่าง

Privacy Policy for Apps