ล่าขุมทรัพย์ใต้มหาสมุทร

Application นี้ สร้างขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน เกิดการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน และช่วยทบทวนสาระสำคัญของบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และส่งผลให้จดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น โดยออกแบบ Application ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เนื้อหา

  • บทเรียนเกี่ยวกับคำควบกล้ำ ซึ่งเป็นคำที่มีพยัญชนะต้นควบกล้ำกับตัว ร ล ว ออกเสียงเป็นคำเดียวกัน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

  • ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงและเขียนคำควบกล้ำได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งเข้าใจความหมายของคำควบกล้ำ

ภาพตัวอย่าง

Privacy Policy for Apps