Shape From Smash

Application นี้ สร้างขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน เกิดการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน และช่วยทบทวนสาระสำคัญของบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และส่งผลให้จดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น โดยออกแบบ Application ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เนื้อหา

  • บทเรียนเกี่ยวกับลักษณะ คุณสมบัติ และความแตกต่างระหว่างรูปร่างกับรูปทรง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

  • ผู้เรียนเข้าใจและสามารถแยกได้ว่าลักษณะใดคือคุณสมบัติของรูปร่างหรือรูปทรง

ภาพตัวอย่าง

Privacy Policy for Apps