สิ่งเอยสิ่งเร้า

Application นี้ สร้างขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน เกิดการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน และช่วยทบทวนสาระสำคัญของบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และส่งผลให้จดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น โดยออกแบบ Application ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เนื้อหา

  • บทเรียนเกี่ยวกับลักษณะการตอบสนองของพืชและสัตว์ที่มีต่อสิ่งกระตุ้นตามธรรมชาติ
  • พืชและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงมีการตอบสนองต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ ซึ่งอาจจะคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันก็ได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

  • ผู้เรียนเข้าใจถึงสิ่งต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพืชและสัตว์ ซึ่งเกิดจากสิ่งเร้า

ภาพตัวอย่าง

Privacy Policy for Apps