อูโก้ & โบวี่ คู่หูพิทักษ์โลก

Application นี้ สร้างขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน เกิดการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน และช่วยทบทวนสาระสำคัญของบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และส่งผลให้จดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น โดยออกแบบ Application ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เนื้อหา

  • บทเรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

  • ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และสามารถจดจำเพื่อนำไปใช้งานได้จริง

ภาพตัวอย่าง

Privacy Policy for Apps