กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

 

ผจญภัยไปกับต๋องแต๋ง (อาเซียนน่ารู้)
สังคมอาเซียน
ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา ดาวน์โหลด
ตลาดปสาน บาซาร์(Bazar)แห่งสุโขทัย ดาวน์โหลด
ความสัมพันธ์ของแม่น้ำกับการดำเนินชีวิต
ไกรทอง เที่ยวท่อง ล่องแม่น้ำ ทั่วไทย
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ชาดกในพระพุทธศาสนา
พุทธสาวก พุทธสาวิกา