กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

 

พิมพ์ดีดหรรษา
การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ
อาชีพในฝัน ดาวน์โหลด
การดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดาวน์โหลด
การเลือกชื้ออาหาร
หนูน้อยนักพิมพ์ : แผงแป้นอักขระ (แป้นพิมพ์)
อุปกรณ์พื้นฐานคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
ผักสวนครัว รั้วกินได้