Amarin Online

เกมอัมรินทร์ออนไลน์

เกม “อัมรินทร์ (Amarin)” เป็นเกมออนไลน์เพื่อการศึกษาโดยมุ่งหวังให้ผู้เล่นได้เรียนรู้เรื่องราวของกรุงเทพมหานคร ทั้งด้านการปกครอง สภาพปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม และความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นพลเมืองที่ดีของกรุงเทพมหานคร ไม่เป็นผู้สร้างปัญหา และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการมีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

เรื่องราวในเกมนี้เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย สถานที่เริ่มต้นเป็นลานคนเมือง ซึ่งบรรยากาศโดยรอบจะมีศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และเสาชิงช้า เป็นสถานที่จำลอง เสมือนจริง สถานที่โดยรอบจะแบ่งออกเป็นกลุ่มมีทั้งหมด 6 กลุ่ม ซึ่งมีผู้อาศัยเป็นจำนวนมาก และมีปิศาจร้าย ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย ดังนั้นผู้เล่นจะต้องช่วยกันทำภารกิจให้สำเร็จลุล่วง เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เล่นให้เป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุข ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร อันจะส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกมอัมรินทร์ออนไลน์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์เกมอัมรินทร์ออนไลน์

ตัวอย่างเกมอัมรินทร์ออนไลน์

 

ทดลองเล่นเกมอัมรินทร์ออนไลน์