EGAT game

เกมสำหรับโครงการห้องเรียนสีเขียว

เกมการเรียนรู้ในรูปแบบเสมือนจริง 3 มิติเพื่อเป็นสื่อการสอนในโครงการห้องเรียนสีเขียวโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาเยาวชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานและใช้อย่างมีประสิทธิภาพในโรงเรียนกว่า 400 โรงเรียนทั่วประเทศ มีเนื้อหาครอบคลุมดังนี้

  • ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมาย
  • แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
  • เปรียบเทียบประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า
  • ผลกระทบจากการใช้ไฟฟ้าเปลือง
  • ร่วมใจประหยัดไฟฟ้า
  • ความรู้ด้านพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างเกม

ทดลองเล่นเกม

ดาวน์โหลดไฟล์ 1 ดาวน์โหลดไฟล์ 2 ดาวน์โหลดไฟล์ 3 ดาวน์โหลดไฟล์ 4 ดาวน์โหลดไฟล์ 5 ดาวน์โหลดไฟล์ 6 ดาวน์โหลดไฟล์ 7