Web-based Application

โครงการ e-learning BMA ระบบการศึกษาออนไลน์ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ประกอบด้วยจำนวนครู/นักเรียนกว่า 100,000 คน รวม 435 โรงเรียน)
ข้อมูลระบบเบื้องต้น
 • ระบบงานเป็นแบบ Web Based Application ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าไปใช้งานได้อย่างง่าย ผ่านโปรแกรมประเภท Web Browser เช่น Internet explorer, Firefox และ Google chrome
 • รองรับมาตรฐาน SCORM
 • สามารถสร้างบทเรียน HTML ได้โดยผ่านหน้าเว็บ
 • สามารถนำเข้าบทเรียนจากภายนอกในรูปแบบไฟล์ประเภท DOC, PPT, PDF, ZIP, TIF, AVI, GIF
 • มีระบบการมอบหมายงาน ส่งงาน และการตรวจให้คะแนนงาน
 • มีระบบจัดกลุ่มผู้เรียนที่สามารถกำหนดการลงทะเบียนตามกลุ่มได้
 • มีการแสดงผลการทดสอบ และเฉลยคำตอบ
 • มีระบบเก็บสถิติการใช้งานของผู้ใช้
 • มีระบบสร้างแบบทดสอบ และแบบฝึกหัดได้หลายประเภท เช่น ปรนัยตัวเลือกเดียว (Single choice) ปรนัยหลายตัวเลือก (Multiple choice) และอัตนัย เติมคำในช่องว่าง (Gap text)

เยี่ยมชมเว็บไซต์

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (สำหรับ 37000 โรงเรียนทั่วประเทศ)
ข้อมูลระบบเบื้องต้น
 • ระบบข้อมูลออนไลน์รองรับการใช้งานผ่าน Web Browser, Tablet และ Smartphone
 • แบบรายงานการจำแนกสถานะสถานศึกษา
 • แบบรายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
 • ข้อมูลครู/อาจารย์แกนนำการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 • ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษาแกนนำการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 • ข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โครงการนวัตกรรมรายอุตสาหกรรม กลุ่มการออกแบบและแก้ไขปัญหา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ข้อมูลระบบเบื้องต้น
 • ระบบจัดการคลังข้อมูลเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านอุปกรณ์ Tablet
 • เป็นนวัตกรรมระบบจัดการคลังข้อมูลเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอน สำหรับใช้เป็นเครื่องมือเพิ่มทักษะและเทคนิคการสอนให้กับบุคลากรครูและอาจารย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
 • มีเครือข่ายองค์กรการศึกษาที่ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาและจัดทำสื่อการเรียนการสอน (อาทิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา, โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จ.แพร่, เครือข่ายครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นต้น)
 • เป็นระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นลักษณะห้องสมุด (Library) มีระบบการแบ่งปันความคิดเห็น (Sharing) ระหว่างอาจารย์และผู้เรียน ระบบดาวน์โหลดเนื้อหา และการจัดการเนื้อหาการเรียนการสอนภายในห้องเรียน ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลการเรียนการสอนสำหรับผู้ใช้งาน ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทำงานอยู่บนเว็บ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการระบบได้ทุกที่ ทุกเวลา บนทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น Tablet หรือ PC ผ่านโปรแกรม Web browser
โครงการปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้เชื่อมโยงคลังข้อมูลกับผู้ใช้ภายนอก กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักการศึกษา
ข้อมูลระบบเบื้องต้น
 • ระบบให้บริการสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ
 • ให้บริการบทเรียนคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการวีดิทัศน์ตามประสงค์
 • ให้บริการเกมความรู้
 • ให้บริการเอกสารทางวิชาการ
 • ให้บริการคลังภาพ
 • ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 • ให้บริการการ์ตูนแอนิเมชั่น

เยี่ยมชมเว็บไซต์