Chalk

ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS)

ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยมิติสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ ข้อมูลเนื้อหาการเรียนการสอน/การอบรม รวมถึงแบบทดสอบและแนวข้อสอบ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา/การอบรมของผู้เรียนและผู้สอนผ่านระบบคอมพิวเตอร์

จุดเด่นของ “Chalk”

 • ทำงานอยู่บนเว็บ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการระบบได้ทุกที่ ทุกเวลา บนทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น Tablet หรือ PC ผ่านโปรแกรม Web browser
 • อำนวยความสะดวกให้กับผู้สอน โดยสามารถออกแบบโครงสร้างหลักสูตร รวมถึงแบบฝึกหัดและแบบทดสอบได้หลากหลาย เพื่อให้ตรงตามแผนการสอน อีกทั้งยังสามารถกำหนดกลุ่มการเรียนได้ตามต้องการ ช่วยให้การกำหนดกลุ่มเรียนที่มีความซับซ้อนทำได้อย่างง่ายดาย
 • มากมายไปด้วยเครื่องมือสื่อสารสำหรับการเรียนและทำกิจกรรมกลุ่ม อาทิ ระบบมอบหมายงาน การส่งงานและตรวจงานให้คะแนน รวมถึงมีเวปบอร์ด (Web Board), ระบบสนทนา (Chat), ระบบอภิธานศัพท์ (Glossary) และระบบปฏิทินเพื่อกำหนดกิจกรรมในหลักสูตร เป็นต้น
 • สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้ข้อมูลตามประเภทผู้ใช้งานได้ เช่น อาจารย์, นักเรียน และผู้ดูแลระบบ เป็นต้น
 • ระบบสืบค้นข้อมูล ที่ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลให้ลึกยิ่งขึ้น โดยสามารถค้นหาข้อความที่อยู่ในไฟล์เอกสาร (PDF, TXT, Word, Powerpoint, Excel, HTML)

หน่วยงานและองค์กรที่ใช้ระบบ “Chalk”

โครงการ e-learning BMA ระบบการศึกษาออนไลน์ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ประกอบด้วยจำนวนครู/นักเรียนกว่า 100,000 คน รวม 435 โรงเรียน)

โครงการอบรมพนักงานบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

ตัวอย่างหน้าจอระบบ “Chalk”

การเข้าสู่ระบบที่รองรับ LDAP
หน้าต้อนรับแบบ Portal ที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการผู้ใช้ ห้องเรียนที่ประกอบไปด้วยบทเรียน และกิจกรรมการเรียนรู้ บทเรียน แบบสอบถาม และแบบฝึกหัด
มี Theme ให้เลือกหลากหลาย เพิ่ม Theme ใหม่ได้ตามต้องการ

ทดลองระบบ Chalk

งบประมาณการติดตั้งระบบ “Chalk”

รูปแบบการให้บริการ

Package Price List
SIVER 300,000
GOLD 500,000
PATINUM 800,000

ลักษณะการให้บริการ

Feature (System) SIVER GOLD PATINUM
บริการวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อตรวจสอบความพร้อมของการใช้ระบบ
บริการให้คำปรึกษาการจัดการเรียนการสอนด้วย Tablet หรือ PC
ฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ (3วัน)*
ฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ด้วยกรอบแนวทางการสอนแบบ 5E’s (5วัน)*  
บริการพัฒนาบทเรียน e-learning**    
ไม่จำกัดจำนวนผู้เรียน
ไม่จำกัดระยะเวลาการใช้
เครื่อง Server พร้อมบริการติดตั้ง ณ สำนักงานลูกค้า    
อัพเดทเวอร์ชั่นฟรี
ให้คำปรึกษาฟรีทางโทรศัพท์***

หมายเหตุ
*ในการอบรม ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่
**บทเรียนจำนวน 1 บทเรียนที่ประกอบด้วยเนื้อหาไม่เกิน 5 เรื่อง
***ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่ดีอย่างต่อเนื่องจากบริษัทฯ โดยสามารถติดต่อเพื่อแก้ไขปัญหาผ่านทางโทรศัพท์ได้ในเวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00น. หากยังไม่สามารถแก้ไขได้ บริษัทฯ ยินดีส่งเจ้าหน้าที่ไปแก้ไขปัญหายังสถานที่ของลูกค้าภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากรับแจ้งปัญหา

คุณลักษณะเฉพาะระบบ “Chalk”

ด้านระบบ

 • ระบบงานเป็นแบบ Web Based Application ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าไปใช้งานได้อย่างง่าย ผ่านโปรแกรมประเภท Web Browser เช่น Internet explorer, Firefox และ Google chrome
 • สามารถติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย Server ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือ Windows server
 • แสดงผลได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • มีระบบความปลอดภัย และการกำหนดสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล
 • สามารถกำหนดพื้นที่ส่วนตัวสำหรับเก็บข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนได้
 • ระบบการสืบค้นข้อมูลเป็นแบบ Full-text search โดยสามารถค้นหาข้อความที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ประเภท PDF, TXT, Word, Powerpoint, Excel, HTML ได้
 • มีระบบจัดกลุ่มผู้เรียนที่สามารถกำหนดการลงทะเบียนตามกลุ่มได้
 • มีระบบช่วยเหลือผู้ใช้ (Help) เป็นภาษาไทย

ด้านบทเรียน แบบฝึกหัด การประเมินผล และกิจกรรมการเรียน

 • มีระบบสร้างหลักสูตรที่ประกอบด้วย เนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบ แบบฝึกหัด และการประเมินผลการเรียน
 • รองรับมาตรฐาน SCORM
 • สามารถสร้างบทเรียน HTML ได้โดยผ่านหน้าเว็บ
 • สามารถนำเข้าบทเรียนจากภายนอกในรูปแบบไฟล์ประเภท DOC, PPT, PDF, ZIP, TIF, AVI, GIF
 • มีระบบการมอบหมายงาน ส่งงาน และการตรวจให้คะแนนงาน
 • มีระบบเวปบอร์ด (Web Board)
 • มีระบบสนทนา (Chat)
 • มีระบบร่วมกันเขียนบทความ (Wiki)
 • มีระบบอภิธานศัพท์ (Glossary)
 • มีระบบปฏิทินเพื่อกำหนดกิจกรรมในหลักสูตร
 • ผู้เรียนสามารถเขียนบันทึกย่อ (Note) ระหว่างเรียน
 • มีการแสดงผลการทดสอบ และเฉลยคำตอบ
 • มีระบบเก็บสถิติการใช้งานของผู้ใช้
 • มีระบบสร้างแบบทดสอบ และแบบฝึกหัดได้หลายประเภท เช่น ปรนัยตัวเลือกเดียว (Single choice) ปรนัยหลายตัวเลือก (Multiple choice) และอัตนัย เติมคำในช่องว่าง (Gap text)

ทดลองระบบ Chalk