i-School

ระบบจัดการคลังข้อมูลเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านอุปกรณ์ Tablet

นวัตกรรมด้านระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นลักษณะห้องสมุด (Library) ซึ่งประกอบด้วยมิติสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ไม่จะเป็นองค์ความรู้ ข้อมูลเนื้อหาการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือเนื้อหาการเรียนการสอนตามหลักเกณฑ์การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือเนื้อหาการเรียนการสอนซึ่งรวมถึงเทคนิคและวิธีการสอนจากครูและอาจารย์โดยตรง เป็นต้น เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาของผู้เรียนและผู้สอนเพื่อรองรับการศึกษารูปแบบใหม่ผ่านอุปกรณ์ Tablet

จุดเด่นของ “i-School”

 • เป็นนวัตกรรมระบบจัดการคลังข้อมูลเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอน สำหรับใช้เป็นเครื่องมือเพิ่มทักษะและเทคนิคการสอนให้กับบุคลากรครูและอาจารย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
 • มีเครือข่ายองค์กรการศึกษาที่ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาและจัดทำสื่อการเรียนการสอน (อาทิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา, โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จ.แพร่, เครือข่ายครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นต้น)
 • เป็นระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นลักษณะห้องสมุด (Library) มีระบบการแบ่งปันความคิดเห็น (Sharing) ระหว่างอาจารย์และผู้เรียน ระบบดาวน์โหลดเนื้อหา และการจัดการเนื้อหาการเรียนการสอนภายในห้องเรียน ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลการเรียนการสอนสำหรับผู้ใช้งาน ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทำงานอยู่บนเว็บ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการระบบได้ทุกที่ ทุกเวลา บนทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น Tablet หรือ PC ผ่านโปรแกรม Web browser

หน่วยงานและองค์กรที่ใช้ระบบ “i-School”

โครงการ i-School โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ (หน่วยงานนำร่องทดลองใช้ระบบการสอนด้วย Tablet จากระทรวงศึกษาธิการ)

ระบบ “i-School” บนอุปกรณ์ Tablet

ความร่วมมือระหว่าง iMi มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์

 

ทดลองระบบ i-School

งบประมาณการติดตั้งระบบ “i-School”

รูปแบบการให้บริการ

Package DIAMOND Price List
ระบบ i-School 500,000
เครื่องแม่ข่าย 200,000
บทเรียน e-Learing เพิ่มเติม*

100,000/บทเเรียน (Basic)

300,000/บทเเรียน (Comprehensive)

ลักษณะการให้บริการ

Feature (System) DIAMOND
บริการวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อตรวจสอบความพร้อมของการใช้ระบบ
บริการให้คำปรึกษาการจัดการเรียนการสอนด้วย Tablet หรือ PC
ฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ (5วัน)**
ฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ด้วยกรอบแนวทางการสอนแบบ 5E’s (5วัน)**
ตัวอย่างบทเรียน e-learning ตามกลุ่มสาระเรียนรู้
ไม่จำกัดจำนวนผู้เรียน
ไม่จำกัดระยะเวลาการใช้
เครื่อง Server พร้อมบริการติดตั้ง ณ สำนักงานลูกค้า
อัพเดทเวอร์ชั่นฟรี
ให้คำปรึกษาฟรีทางโทรศัพท์***

หมายเหตุ
*บทเรียนจำนวน 1 บทเรียนที่ประกอบด้วยเนื้อหาไม่เกิน 5 เรื่อง
**ในการอบรม ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่
***ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่ดีอย่างต่อเนื่องจากบริษัทฯ โดยสามารถติดต่อเพื่อแก้ไขปัญหาผ่านทางโทรศัพท์ได้ในเวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00น. หากยังไม่สามารถแก้ไขได้ บริษัทฯ ยินดีส่งเจ้าหน้าที่ไปแก้ไขปัญหายังสถานที่ของลูกค้าภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากรับแจ้งปัญหา

คุณลักษณะเฉพาะระบบ “i-School”

ด้านระบบ

 • ระบบงานเป็นแบบ Web Based Application ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าไปใช้งานได้อย่างง่าย ผ่านอุปกรณ์ Tablet ทั้งระบบ iOS และ Android และผ่านโปรแกรมประเภท Web Browser เช่น Internet explorer, Firefox และ Google chrome
 • สามารถติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย Server ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือ Windows server
 • แสดงผลได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • มีระบบความปลอดภัย และการกำหนดสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล
 • สามารถกำหนดพื้นที่ส่วนตัวสำหรับเก็บข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนได้
 • ระบบการสืบค้นข้อมูลเป็นแบบ Full-text search โดยสามารถค้นหาข้อความที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ประเภท PDF, TXT, Word, Powerpoint, Excel, HTML ได้
 • มีระบบจัดกลุ่มผู้เรียนที่สามารถกำหนดการลงทะเบียนตามกลุ่มได้
 • มีระบบช่วยเหลือผู้ใช้ (Help) เป็นภาษาไทย

ด้านบทเรียน แบบฝึกหัด การประเมินผล และกิจกรรมการเรียน

 • มีระบบสร้างหลักสูตรที่ประกอบด้วย เนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบ แบบฝึกหัด และการประเมินผลการเรียน
 • รองรับมาตรฐาน SCORM
 • สามารถสร้างบทเรียน HTML ได้โดยผ่านหน้าเว็บ
 • สามารถนำเข้าบทเรียนจากภายนอกในรูปแบบไฟล์ประเภท DOC, PPT, PDF, ZIP, TIF, AVI, GIF
 • มีระบบการมอบหมายงาน ส่งงาน และการตรวจให้คะแนนงาน
 • มีระบบเวปบอร์ด (Web Board)
 • มีระบบสนทนา (Chat)
 • มีระบบร่วมกันเขียนบทความ (Wiki)
 • มีระบบอภิธานศัพท์ (Glossary)
 • มีระบบปฏิทินเพื่อกำหนดกิจกรรมในหลักสูตร
 • ผู้เรียนสามารถเขียนบันทึกย่อ (Note) ระหว่างเรียน
 • มีการแสดงผลการทดสอบ และเฉลยคำตอบ
 • มีระบบเก็บสถิติการใช้งานของผู้ใช้
 • มีระบบสร้างแบบทดสอบ และแบบฝึกหัดได้หลายประเภท เช่น ปรนัยตัวเลือกเดียว (Single choice) ปรนัยหลายตัวเลือก (Multiple choice) และอัตนัย เติมคำในช่องว่าง (Gap text)

ทดลองระบบ i-School