The Englishman Adventure

เกม 3D เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ : The Englishman Adventure

ประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้คำศัพท์ที่ทั้งสนุกและเพลิดเพลินด้วยเทคนิคเรียนรู้คำศัพท์ควบคู่ไปกับการใช้สมองซีกขวา เรียนรู้ได้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านสิ่งแวดล้อมรอบตัวในชีวิตประจำวันตามสภาพที่เป็นจริงในรูปแบบเกมสามมิติ ที่สามารถฟังและฝึกออกเสียงตามเจ้าของภาษาได้ทันที ช่วยให้จำศัพท์ได้อย่างแม่นยำ โดยไม่ต้องท่องจำ พร้อมแบบฝึกหัด และแบบทดสอบเพื่อประเมินความสามารถ เหมาะสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6

เทคนิคเรียนรู้คำศัพท์แนวใหม่ เพิ่มคลังศัพท์ง่ายๆ ไม่ต้องท่องจำ

  • สนุกกับการเล่นเกม ไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
  • เรียนรู้ผ่าน 10 เกม ที่จำลองจากสิ่งแวดล้อมจริง ในรูปแบบเกมสามมิติ
  • พบคำศัพท์ในชีวิตประจำวันกว่า 1,000 คำ
  • พร้อมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบความจำน้องๆ

The Englishman Adventure Series

ชุด CITY เรียนรู้เกี่ยวกับ สถานที่ / อาชีพ / ยานพาหนะ / ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / จราจร / ป้ายบอกทาง ชุด FARM เรียนรู้เกี่ยวกับ สัตว์ / อาชีพ / ยานพาหนะ / ของใช้ในบ้าน / สถานที่ / ผัก&ผลไม้ / ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุด HOME เรียนรู้เกี่ยวกับ ห้องน้ำ / ห้องนอน / ห้องครัว / ห้องนั่งเล่น / สัตว์เลี้ยง / ครอบครัว
ราคา 500 บาท ราคา 500 บาท ราคา 500 บาท

เหมาะสำหรับครูและผู้ปกครองที่ต้องการ...

  • หาสื่อเสริมภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด
  • สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้บุตรหลาน
  • สร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ
  • ปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ

กิจกรรมการเรียนรู้พร้อมใบงานเน้นเสริมทักษะทั้ง 4 ได้แก่ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน โดยครอบคลุมมาตรฐานตัวชี้วัด 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1 และ 4.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

"ขอแสดงการชื่นชมสื่อชุด The Englishman ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะได้ทั้ง 4 ทักษะของผู้เรียนซึ่งมีคุณค่าต่อผู้เรียนและยังช่วยให้ผู้เรียนบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
อาจารย์ศศิกาญจน์ ฤทธิโรจน์ โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ

สื่อชุด The Englishman ผ่านการรับรองโดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ว่า มีความเหมาะสมสำหรับนักเรียนที่จะใช้เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

สั่งชื้อ The Englishman

ติดตามกิจกรรม The Englishman ทาง Facebook