The Englishman Vowel

พัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงอังกฤษ : The Englishman Vowel

สนุกและเพลิดเพลินไปกับสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยปูพื้นฐานการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ไปพร้อมกับการเรียนรู้คำศัพท์ ถ่ายทอดผ่านตัวการ์ตูนยอดมนุษย์ The Englishman เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียง และสะกดตัวอักษรภาษาอังกฤษได้ถูกต้องอย่างไม่เคอะเขิน

พัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์มากมาย

 • ปูพื้นฐานการผสมและสะกดคำเพื่ออ่านออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
 • ครอบคลุมตั้งแต่พยัญชนะ สระ และคำ
 • รวมศัพท์พื้นฐานสำหรับการฝึกอ่านออกเสียงไว้กว่า 1,000 คำ
 • สนุกกับเกมฝึกฝนทักษะการผสมและสะกดคำ

The Englishman Vowel Series

แผ่นที่ 1 ราคา 400 บาท

เนื้อหาภายในแผ่น
 • a : คำศัพท์ที่ออกเสียง เออ, แอ, อะ, อา, เอ, ออ
 • a / ar / are / aa / ae / ai / air / ao / au / aw / ay / a_e
 • e : คำศัพท์ที่ออกเสียง เอีย, อี, เอ, อิ, เอะ
 • e / er / ear / eau / ee / eer / ei / eir / eo / eu /eur / ew / ey
 • i : คำศัพท์ที่ออกเสียง อิ, อี, ไอ, เออ, เอีย, อิว
 • i / ir / ire / ia / ie / iew / i_e
 • o : คำศัพท์ที่ออกเสียง ออ, อะ, โอ, อู, เออ, อี, ออย, อัว, เอา, อาว
 • o / or / ore / oa / oe / oi / oo / oor/ ou / our / ow / oy / o_e
 • u : คำศัพท์ที่ออกเสียง อะ, อุ, อิว, อู, ยู, อัว, เออ, เอียว, อา, อิ, ไอ
 • u / ur / ure / ua / uar / ue / ui / uir / uy / u_e
 • y : คำศัพท์ที่ออกเสียง อิ, อี, ไอ, เออ
 • y / ye / yr / y_e

แผ่นที่ 2 ราคา 400 บาท

เนื้อหาภายในแผ่น
 • a : คำศัพท์ที่ออกเสียง เออ, แอ, อะ, อา, เอ, ออ
 • a / ar / are / aa / ae / ai / air / ao / au / aw / ay / a_e
 • e : คำศัพท์ที่ออกเสียง เอีย, อี, เอ, อิ, เอะ
 • e / er / ear / eau / ee / eer / ei / eir / eo / eu /eur / ew / ey
 • i : คำศัพท์ที่ออกเสียง อิ, อี, ไอ, เออ, เอีย, อิว
 • i / ir / ire / ia / ie / iew / i_e
 • o : คำศัพท์ที่ออกเสียง ออ, อะ, โอ, อู, เออ, อี, ออย, อัว, เอา, อาว
 • o / or / ore / oa / oe / oi / oo / oor/ ou / our / ow / oy / o_e
 • u : คำศัพท์ที่ออกเสียง อะ, อุ, อิว, อู, ยู, อัว, เออ, เอียว, อา, อิ, ไอ
 • u / ur / ure / ua / uar / ue / ui / uir / uy / u_e
 • y : คำศัพท์ที่ออกเสียง อิ, อี, ไอ, เออ
 • y / ye / yr / y_e

แผ่นที่ 3 ราคา 400 บาท

เนื้อหาภายในแผ่น
 • a : คำศัพท์ที่ออกเสียง เออ, แอ, อะ, อา, เอ, ออ
 • a / ar / are / aa / ae / ai / air / ao / au / aw / ay / a_e
 • e : คำศัพท์ที่ออกเสียง เอีย, อี, เอ, อิ, เอะ
 • e / er / ear / eau / ee / eer / ei / eir / eo / eu /eur / ew / ey
 • i : คำศัพท์ที่ออกเสียง อิ, อี, ไอ, เออ, เอีย, อิว
 • i / ir / ire / ia / ie / iew / i_e
 • o : คำศัพท์ที่ออกเสียง ออ, อะ, โอ, อู, เออ, อี, ออย, อัว, เอา, อาว
 • o / or / ore / oa / oe / oi / oo / oor/ ou / our / ow / oy / o_e
 • u : คำศัพท์ที่ออกเสียง อะ, อุ, อิว, อู, ยู, อัว, เออ, เอียว, อา, อิ, ไอ
 • u / ur / ure / ua / uar / ue / ui / uir / uy / u_e
 • y : คำศัพท์ที่ออกเสียง อิ, อี, ไอ, เออ
 • y / ye / yr / y_e

เหมาะสำหรับครูและผู้ปกครองที่ต้องการ...

 • หาสื่อเสริมภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด
 • สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้บุตรหลาน
 • สร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ
 • ปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ

กิจกรรมการเรียนรู้พร้อมใบงานเน้นเสริมทักษะทั้ง 4 ได้แก่ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน โดยครอบคลุมมาตรฐานตัวชี้วัด 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 และ 4.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

"ขอแสดงการชื่นชมสื่อชุด The Englishman ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะได้ทั้ง 4 ทักษะของผู้เรียนซึ่งมีคุณค่าต่อผู้เรียนและยังช่วยให้ผู้เรียนบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
อาจารย์ศศิกาญจน์ ฤทธิโรจน์ โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ

สื่อชุด The Englishman ผ่านการรับรองโดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ว่า มีความเหมาะสมสำหรับนักเรียนที่จะใช้เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

สั่งชื้อ The Englishman

ติดตามกิจกรรม The Englishman ทาง Facebook