e-Learning

มาเริ่มต้นการใช้ e-Learning กับพวกเรา iMi แล้วท่านจะพบว่า e-Learning มีประโยชน์กว่าที่ท่านคิด

พวกเรา iMi มีความชำนาญในการนำ e-Learning มาประยุกต์ใช้ในองค์กรอันนำมาซึ่งความสำเร็จสูงสุด เพราะพวกเราเชื่อว่าหลักสำคัญของ e-Learning ไม่ใช่เพียงแค่ระบบหรือเนื้อหาที่ดีเท่านั้น หากแต่ต้องประกอบด้วย 4 ส่วนหลักอันได้แก่

 • Curriculum - เนื้อหาการสอน วิธีการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนการสอน
 • Technology - เทคโนโลยีที่นำมาใช้แล้วเกิดประสิทธิผลสูงสุด
 • Training - การฝึกอบรมผู้สอน
 • Research - ประเมินผลการเรียนการสอน

ความประสบความสำเร็จกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา e-Learning ให้กับองค์กรขนาดใหญ่เช่น ระบบการศึกษาออนไลน์ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ประกอบด้วยจำนวนครู/นักเรียนกว่า 100,000 คน รวม 435 โรงเรียน) ทำให้พวกเรามีความมั่นใจว่าเราสามารถทำงานร่วมกับท่านเพื่อทำให้ e-Learning ในองค์กรของท่านประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกัน

iMi ช่วยอะไรท่านได้บ้าง

1. ด้านเทคโนโลยี

เนื่องจาก e-Learning เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่อาศัยเครื่อง/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทาง iMi จึงมีบริการวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานเพื่อตรวจสอบความพร้อมของการใช้ระบบและให้คำปรึกษาการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็น Tablet หรือ PC

รวมทั้งพัฒนา/จัดหาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน (LMS) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมมิติสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ ข้อมูลเนื้อหาการเรียนการสอน/การอบรม รวมถึงแบบทดสอบและแนวข้อสอบเข้าด้วยกัน ระบบ LMS ที่ดีต้องสามารถรองรับกิจกรรมทางด้านการเรียนการสอนได้ครบถ้วนตามจำนวนผู้ใช้งาน(พร้อมกัน)ได้อย่างไม่มีปัญหา โดยทาง iMi ขอให้ความมั่นใจท่านว่าระบบของเราจะสามารถตอบสนองสิ่งที่ท่านต้องการได้มากที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติมระบบ Chalk

ข้อมูลเพิ่มเติมระบบ i-School

2. ด้านเนื้อหาการสอน วิธีการสอน และสภาพแวดล้อมในการเรียน

เนื่องจาก e-Learning ได้เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจาก face-to-face learning เป็น distance learning ทำให้เนื้อหาและวิธีการเรียนการสอนของ e-Learning ย่อมแตกต่างไป พวกเรา iMi มีประสบการณ์ในการผลิตสื่อบทเรียนสำหรับการเรียนในชั้นเรียนและการอบรมพนักงานให้กับองค์กรการศึกษาและบริษัทชั้นนำ ด้วยการผนวกเอาทฤษฎีการเรียนรู้กับเทคโนโลยีการผลิตสื่อการเรียนทำให้เรามั่นใจว่าผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนครบถ้วนตามกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม

นอกจากนี้วิธีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบของ e-Learning ยังเป็นส่วนสำคัญที่เราสามารถช่วยให้บทเรียนของท่านก่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนให้เป็นแบบ Level 3 Tertiary (Mayes, 1995) ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่คล้ายกับบรรยากาศที่เกิดขึ้นในห้องเรียนจริง

ตัวอย่างบทเรียน ตัวอย่างบทเรียน ตัวอย่างบทเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติมการออกแบบบทเรียน

3. ด้านการฝึกอบรมผู้สอน

ผู้สอนถือว่ามีส่วนสำคัญในช่วยให้การเรียน/การอบรมเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร พวกเรา iMi จึงช่วยให้ท่านจัดรูปแบบการอบรมผู้สอนให้ตระนักถึงหลักสำคัญในการเรียนการสอนด้วย e-Learning ดังนี้

 • องค์ประกอบ 4 ด้าน: Curriculum, Technology, Training, Research
 • การออกแบบการเรียนรู้ : แบบย้อนกลับ (Backward design)
 • ระดับของการนำ E-Learning มาใช้ : คือระดับ 3 เน้นให้ผู้เรียนมีการโต้ตอบ คล้ายกับบรรยากาศในห้องเรียนจริง
 • มาตรฐานการเรียนรู้ : พัฒนาผู้เรียนโดย เน้นให้คิดอย่างมีวิจารณญาณ (Think critically)
 • กรอบแนวทางการสอน (Framework)

ด้วยผลการตอบรับที่ดีจากการจัดอบรมให้กับผู้อบรมมากกว่า 1000 ท่านทำให้พวกเรามั่นใจว่าท่านจะได้รับความรู้และความเข้าใจใน e-Learning และสามารถนำกลับไปใช้ได้จริง

4. ด้านประเมินผลการเรียนการสอน

ส่วนสำคัญสุดท้ายใน e-Learning คือการประเมินผลที่ได้จากการนำระบบ e-Learning ไปใช้ในองค์กรเพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนา e-Learning ในองค์กรของท่านให้ดียิ่งขึ้นไปทั้งในด้านจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอน ติดตามผลการสอนและจัดทำคู่มือการสอน นอกจากนี้พวกเรา iMi ยังคงก้าวต่อไปในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ควบคู่กับการเผยแพร่ผลงานระดับนานาชาติ ด้วยทีมที่ปรึกษาที่มีผลงานระดับนานาชาติที่จะคอยให้คำปรึกษาท่านทั้งในด้านงานวิจัยในห้องเรียนและงานวิจัยระดับองค์กร และช่วยให้ท่านออกแบบงานวิจัยอย่างเป็นขั้นตอนดังนี้

 • Instrument development and testing (พัฒนาและทดสอบเครื่องมืองานวิจัย)
 • Data collection (เก็บข้อมูล)
 • Data analysis (วิเคราะห์ข้อมูล)
 • Results and reporting (รายงานผลการวิจัย)
 • Presentations at national and international conferences (นำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ)
 • Presentations for the industrial contexts (นำเสนอต่อภาคอุตสาหกรรม)
 • Publications in peer-reviewed international journals (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ)

ข้อมูลเพิ่มเติมงานวิจัย iMi