Instructional Content

การออกแบบการเรียนรู้เริ่มต้นอย่างไร

ส่วนใหญ่แล้ว ครูมักจะสอนโดยเริ่มต้นด้วยการพิจารณาว่าในหนังสือเรียนมีเนื้อหาอะไรบ้าง แล้วกำหนดแผนการสอนและกิจกรรม มากกว่าที่จะเริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานการเรียนรู้ที่นักเรียนจะได้รับ (Wiggins and McTighe,1998)

Wiggins and McTighe (1998) จึงได้แนะนำวิธี “backward curriculum design” ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบย้อนกลับ โดยให้ความสำคัญกับเป้าหมายหรือมาตรฐานการเรียนรู้ที่นักเรียนจะได้รับเป็นอันดับแรก

พวกเรา iMi จึงเลือกใช้การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward design) โดยคำนึงสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเป็นสำคัญที่สุด

กรอบแนวทางการสอน (Framework)

ด้วยการคำนึงถึงสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การเลือกใช้กรอบแนวทางการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นอีกส่วนสำคัญในการออกแบบบทเรียนที่มีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ออนไลน์ด้านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เราอาจเลือกใช้ E-5 Inquiry Framework มาใช้เป็นกรอบแนวทางการสอน ดังนี้

และตัวอย่างในการสอนศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ระหว่างคำว่า “Melting” และ “Dissolving” โดยเลือกใช้ Conceptual Change Model มาใช้เป็นกรอบแนวทางการสอน ดังนี้

การประเมินผล

การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ โดยอาจแบ่งได้เป็นสองวิธีหลักคือ Assessment และ Evaluation โดยการเลือกวิธีและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการประเมินผลจะช่วยผู้สอนให้

  • ตรวจสอบความเข้าใจผู้เรียน
  • ตรวจสอบทัศนคติตลอดการเรียน
  • กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการไตร่ตรองในสิ่งที่ได้เรียนไป
  • ประเมินความรู้ของผู้เรียน

ลองให้พวกเรา iMi ได้มีส่วนช่วยให้ท่านในการออกแบบบทเรียน แล้วท่านจะพบว่าการออกแบบบทเรียนมีความน่าสนใจและได้ประโยชน์มากกว่าที่ท่านคิด